Τρόπος Εξέτασης Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων 2023

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. Φ.251/119188/Α5 (Β’ 5136) Υπουργική Απόφαση με την οποία
καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023, για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και
εφεξής.