Πρόγραμμα Σπουδών Α Τάξης

Η Α’ τάξη του νέου ΕΠΑΛ είναι κοινή για όλους τους τομείς.
Αποτελείται από μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής.

α/α Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την A’ τάξη (22 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 4
2 Μαθηματικά Άλγεβρα (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 3
Γεωμετρία (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
3 Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
Χημεία (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
  Βιολογία (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
4 Ιστορία (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
6 Πληροφορική (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
7 Φυσική Αγωγή (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
8 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία,
Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
2
9 Θρησκευτικά (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1

Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία και γ) Βιολογία

 

α/α Μαθήματα Προσανατολισμού για την A’ τάξη (7 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
3 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 3

Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από 16, κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα “Πληροφορική” και “Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία” δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

α/α Μαθήματα Επιλογής για την A’ τάξη (6 ώρες)

Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων
ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ

ΩΡΕΣ
1 Αγωγή Υγείας (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
4 Αρχές Μηχανολογίας (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
5 Αρχές Οικονομίας (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
8 Ναυτιλιακές Γνώσεις (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2