Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα ΕΠΑΛ

Ενισχυτική Διδασκαλία στα «Νέα Ελληνικά» και στα «Μαθηματικά»: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (3622/τ.Β/24-8-18) η Κοινή ΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) θα εφαρμοστεί για το σχολικό έτος 2018-2019 σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, με προτεραιότητα στους/στις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και προβλέπει τη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη.

Όπως αναφέρει η σχετική Υπουργική Απόφαση  η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»  γίνεται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πλήρους και μειωμένου ωραρίου,  (οι ειδικότητες που απασχολούνται είναι φιλόλογοι και μαθηματικοί γεγονός που προκύπτει από τα διδακτικά αντικείμενα) που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.