Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.

Το υπουργείο παιδείας με την απόφαση του 139101/ΓΔ4/27-8-2018 (ΦΕΚ 3674/Β/28-8-2018) ανακοίνωσε αλλαγές στα θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα γυμνάσια και λύκεια ως εξής: