ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΤουρ

 

<3 1 2 3 4 5 6 7
Δευ Γυμναστική Γαλλικά Άλγεβρα Α.Ο.Θ. Φυσική Εφαρμ.Τουρ Οργ.Λειτ.

Τουρ.Επιχ.

Τρ Άλγεβρα Α.Ο.Δ. Οργ.Λειτ.

Τουρ.Επιχ.

Α.Ο.Θ. Εφαρμ.Τουρ Οργ.Λειτ

.Ξεν.Επιχ.

 Γεωγρ. Τουρ.
Τετ Γαλλικά Νέα Ελληνικά Οργ.Λειτ.

Ξεν.Επιχ.

Οργ.Λειτ.

Τουρ.Επιχ.

Α.Ο.Δ.  Αγγλ.Ειδικ. ΙΙ
Πε Γεωμετρία Οργ.Λειτ.

Ξεν.Επιχ.

Νέα Ελληνικά Α.Ο.Θ. Αγγλ.Ειδικ. ΙΙ Αγγλικά Εφαρμ.Τουρ
Παρ Εισαγωγή Η/Υ Α.Ο.Δ. Οργ.Λειτ.Ξεν.Επιχ. Οργ.Λειτ.Τουρ.Επιχ. Γεωγρ. Τουρ. Χημεία  Φυσική