ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥ

 

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Νοσηλ. Ι Γεωμετρία Πρ. Βοήθ. Υγ. & Διατ. Στοιχ.Ακτινοτεχν. Χημεία Στοιχ.Ακτινοτεχν.
Χημεία Γεωμετρία
Τρ Ν. Ελλην. Φυσική Άλγεβρα Αγγλ.Τομέα Νοσηλ.Ι
Φυσική Ν. Ελλην.
Τετ Θρησκευτικά Νοσηλ. Ι Ανατ. Φυσιολ. Ι Στοιχ.Ακτινοτεχν. Γυμναστική Εισαγωγή Η/Υ
Ν. Ελλην. Άλγεβρα Θρησκευτικά
Πε Ν. Ελλην. Αγγλικά Ανατ. Φυσιολ. Ι Νοσηλ. Ι
Ειγαγωγή Η/Υ Άλγεβρα Γυμναστική
Παρ Πρ. Βοήθ. Υγ. & Διατ. Νοσηλ. Ι Αγγλ. Τομέα Στοιχ.Ακτινοτεχν. Άλγεβρα Στοιχ.Ακτινοτεχν.
Αγγλικά