Θεσμός Συμβούλου – Καθηγητή

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 5343 και ημερομηνία δημοσίευσης 28-11-2018 (ΦΕΚ 5343/τ.Β΄/28-11-2018) της με αριθμ. Φ25α/202088/Δ4/22-11-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου – Καθηγητή» στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό Έτος 2018-2019»».

Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α προσδιορίζεται ο στόχος που επιδιώκεται με την καθιέρωση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στα ΕΠΑ.Λ. και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν του ρόλο του «Συμβούλου-Καθηγητή». Επιπλέον καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του θεσμού και το πλαίσιο συνεργασίας της ομάδας εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του με τον Ψυχολόγο που απασχολείται σε κάθε σχολική μονάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.». Τέλος καθορίζεται η διαδικασία για την αποτίμηση και ανατροφοδότησης της δράσης σε κάθε ΕΠΑ.Λ.